Limited Şirketlerin Kuruluş Süreçleri

Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler. Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Kurucuların esas sermaye pay bedellerini ödemelerine ilişkin hususlarda anonim şirketlerde belirtilen hususlar geçerlidir.

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır.

Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar:

  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.
  • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.
  • Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
  • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler ayrıca kanunda sayılmıştır.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulurlar. Ortak sayısı en az 1, en fazla 50 kişi olabilir. Şirket sonradan 1 ortak sayısının kalmasıyla tek ortaklı yapıya dönüşebilir. Ancak ortak sayısının bire düşmesi durumunda bu durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren 7 gün içerisinde müdürlere yazılı bir şekilde bildirilmelidir. Müdürler bildirimin alınması tarihinden itibaren 7. günün sonuna kadar şirketin artık tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirmelidirler. Aksi halde doğacak zararlardan müdürler bizzat sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin tek ortakla kurulması halinde de geçerlidir.

Limited şirketin kurulabilmesi için ortaklar tarafından en az 10.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir. Kayıtlı sermaye sistemi Limited şirketler için uygulanmaz.

Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerlerinin yirmi beş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır.